انگلیسی مثل آب خوردن

چند جمله کاربردی انگلیسی همراه با تلفظ
.
We talked about various topics.
ما در مورد موضوعات  گوناگون سخن گفتیم
.
There are various kinds of coffee.
انواع گوناگونی از قهوه وجود دارد
.
The situation is hopeless.
شرایط نا امید کننده است
.
He was unaware of the situation.
او از شرایط و موقعیت نا آگاه بود
.
Your way of looking at something depends on your situation.
طرز نگاه تو به بعضی چیزها به موقعیت تو بستگی داره
.
A person's way of looking at something depends on his situation.
نوع نگاه یک شخص به پیزی به موقعیت اش بستگی داره
.
I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.
فکر کنم بعید باشه که موقعیتی اینچنینی دوباره در دنیا رخ دهد