انگلیسی مثل آب خوردن

اعضای خانواده در انگلیسی همراه با تلفظ

Family Members in English

.
Mother
مادر
.
Mom
مامان
.
Father
پدر
.
Dad
بابا
.
Parent
مادر یا پدر
.
Children
بچه ها
.
Son
پسر
.
Daughter
دختر
.
Sister
خواهر
.
Brother
برادر
.
Grandmother
مادربزرگ
.
Grandfather
پدربزرگ
.
Grandparent
پدر بزرگ يا مادر بزرگ
.
Grandson
نوه پسر
.
Granddaughter
نوه دختر
.
Grandchild
نوه
.
Aunt
عمه/ خاله/ زندایی/ زن عمو
.
Uncle
دایی/ عمو/ شوهر عمه/ شوهر خاله
.
Niece
دختری که
برادر یا خواهر زاده شماست
.
Nephew
پسری
که برادر یا خواهر زاده شماست
.
Cousin
عمو زاده/ عمه زاده
خاله زاده/ دایی زاده
.
Husband
شوهر
.
Wife
همسر/ عیال
.
Sister-in-law
خواهر خوانده
زن برادر / خواهر زن
.
Brother-in-law
برادرخوانده
شوهر خواهر/ برادر زن
.
Mother-in-law
مادرخوانده/ مادر زن
 مادر شوهر
.
Father-in-law
پدرخوانده  
پدر شوهر/ پدر زن
.
Fiancé
نامزد