انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 20

I'd like some water too, please
همچنين،كمي آب هم ميخواهم

I'd like to buy a bottle of water, please
می خواهم يك بطري آب بخرم، لطفا"

I'd like to buy something
می خواهم يه چيزي بخرم

I'd like to go to the store
می خواهم بروم فروشگاه

I'd like to rent a car
می خواهم یک ماشین اجاره کنم

I'd like to send a fax
می خواهم يك فكس ارسال كنم

I'd like to send this to America
می خواهم اين را به به امریکا بفرستم

I'd like to speak to Mr Smith please
می خواهم با آقای اسمیت صحبت كنم لطفا

I'll be right back
زودي بر ميگردم

I'll call back later
بعدا" بهت زنگ ميزنم(در تماس تلفني(

I'll call you on Friday
روز جمعه با شما تماس خواهم گرفت

I'll teach you
آموزشت خواهم داد/ يادت خواهم داد

I'm OK
من خوبم/ من اوكي ام