انگلیسی مثل آب خوردن

 پرکاربردترین کلمه های متضاد در انگلیسی Most common Opposite Words In English
.
Ability ≠ Inability
ناتوانی ≠ توانایی
.
Happy ≠ Unhappy
شاد ≠ ناشاد
.
Import ≠ Export
واردات ≠ صادرات
.
Interior ≠ Exterior
داخلی ≠ بیرونی
.
Maximum ≠ Minimum
حداکثر ≠ حداقل
.
Include ≠ Exclude
شامل ≠ نا شامل
.
Junior ≠ Senior
تازه کار ≠ زبده
.
Above ≠ Below
بالا ≠ زیر
.
Majority ≠ Minority
اکثریت ≠ اقلیت
.
Optimist ≠ Pessimist
بدبین ≠ خوشبین
.
Superior ≠ Inferior
برتر ≠ پست تر
.
Accept ≠ Refuse
قبول ≠ رد
.
Civilized ≠ Uncivilized
متمدن ≠ غیرمتمدن
.
Big ≠ Small
بزرگ ≠ کوچک
.
Acquire ≠ Lose
به دست آوردن ≠ از دست دادن
.
Ancient ≠ Modern
مدرن ≠ باستانی
.
Agree ≠ Disagree
موافقت ≠ مخالفت
.
Alive ≠ Dead
زنده ≠ مرده
.
Barren ≠ Fertile
بی ثمر ≠ بارور
.
Admire ≠ Despise
تحسین ≠ تحقیر
.
Blunt ≠ Sharp
کند ≠ تیز
.
Bold ≠ Timid
گستاخ ≠ محجوب
.
Bright ≠ Dim
روشن ≠ کم نور
.
Broad ≠ Narrow
گسترده ≠ باریک
.
Care ≠ Neglect
مراقبت ≠ غفلت
.
Confess ≠ Deny
اعتراف ≠ انکار
.
Cool ≠ Warm
سرد ≠ گرم
.
Broad ≠ Narrow
گسترده ≠ باریک
.
Clean ≠ Dirty
تمیز ≠ کثیف
.
Cruel ≠ Kind
بیرحم ≠ مهربان
.
Domestic ≠ Wild
اهلی ≠ وحشی
.
Difficult ≠ Easy
مشکل ≠ آسان
.
Dangerous ≠ Safe
خطرناک ≠ امن
.
Dark ≠ Bright
تیره ≠ روشن
.
Death ≠ Birth
مرگ ≠ تولد
.
Debit ≠ Credit
بدهی ≠ اعتبار
.
Early ≠ Late
اوایل؛ زود ≠ اواخر؛ دیر
.
Earn ≠ Spend
کسب ≠ خرج
.
Empty ≠ Full
خالی ≠ پر
.
False ≠ True
نادرست ≠ درست
.
Guilty ≠ Innocent
گناهکار ≠ بی گناه
.
Fine ≠ Coarse
لطیف ≠ زمخت
.
Freedom ≠ Slavery
آزادی ≠ بردگی
.
Fat ≠ Thin
چاق ≠ لاغر
.
Foolish ≠ Wise
احمقانه ≠ عاقلانه
.
Fresh ≠ Stale
تازه ≠ بیات
.
Fear ≠ Courage
ترس ≠ جسارت
.
Gain ≠ Loss
به دست آوردن ≠ از دست دادن
.
Good ≠ Bad
خوب ≠ بد
.
High ≠ Low
زیاد ≠ کم
.
Humble ≠ Proud
فروتن ≠ مغرور
.
Honor ≠ Dishonor
افتخار ≠ بی احترامی
.
Joy ≠ Sorrow
شادی ≠ غم و اندوه
.
Knowledge ≠ Ignorance
دانش ≠ جهل
.
Kind ≠ Cruel
مهربان ≠ بی رحم
.
Lie ≠ Truth
دروغ ≠ حقیقت
.
Little ≠ Much
کم ≠ زیاد
.
Masculine ≠ Feminine
مردانه ≠ زنانه
.
Make ≠ Break
ساختن ≠ شکستن
.
Natural ≠ Artificial
طبیعی ≠ مصنوعی
.
Noise ≠ Silence
سر و صدا ≠ سکوت
.
Oral ≠ Written
بیانی ≠ نوشتاری
.
Pride ≠ Humility
تفاخر ≠ تحقیر
.
Permanent ≠ Temporary
دائمی ≠ موقتی
.
Presence ≠ Absence
حضور ≠ غیاب
.
Profit ≠ Loss
منفعت ≠ ضرر
.
Prose ≠ Poetry
نثر ≠ شعر
.
Quick ≠ Slow
سریع ≠ کند
.
Receive ≠ Give
 دریافت کردن ≠ دادن
.
Reject ≠ Accept
رد ≠ قبول
.
Ripe ≠ Raw
رسیده ≠ خام
.
Rough ≠ Smooth
خشن ≠ صاف
.
Remember ≠ Forget
به یاد داشتن ≠ فراموش کردن
.
Rich ≠ Poor
غنی ≠ فقیر
.
Sharp ≠ Dull
زیرک ≠ کودن
.
Tragedy ≠ Comedy
تراژدی ≠ کمدی
.
General ≠ Particular
عمومی ≠ خاص
.
Victory ≠ Defeat
پیروزی ≠ شکست
.
Wild ≠ Domestic
وحشی ≠ اهلی
.
Weak ≠ Strong
ضعیف ≠ قوی
.
Wisdom ≠ Folly
حکمت ≠ حماقت
.
Youth ≠ Aged
جوان ≠ پیر
.
Give ≠ Take
دادن ≠ گرفتن
.
Laugh ≠ Cry
خنده ≠ گریه
.
Smile ≠ Frown
لبخند ≠ اخم
.
Buy ≠ Sell
خرید ≠ فروش
.
Here ≠ There
اینجا ≠ آنجا
.
This ≠ That
این ≠ آن
.
Never ≠ Always
هرگز ≠ همیشه
.
Stop ≠ Start
توقف ≠ شروع
.
Wrong ≠ Right
اشتباه ≠ درست
.
Tight ≠ Loose
تنگ ≠ گشاد
.
Love ≠ Hate
عشق ≠ نفرت
.
Throw ≠ Catch
پرتاب ≠ گرفتن
.
Yes ≠ No
بله ≠ خیر
.
Forward ≠ Backward
جلو ≠ عقب
.
Stand ≠ Sit
ایستادن ≠ نشستن
.
Lost ≠ Found
از دست رفته ≠ به دست آمده
.