انگلیسی مثل آب خوردن

 مکالمه‌ی عامیانه بین دو دوست در مورد یک  هم اتاقی مفت خور
.
How are things going with you and your roommate?
اوضاع تو و هم اتاقی ات چطور پیش میره؟
.
Not very well.
خیلی خوب نیست
.
We're supposed to share the groceries, but I end up feeding him three meals a day.
قرار بود که هزینه ی خواروبار رو با هم تقسیم کنیم
اما در نهایت من دارم هزینه ی سه وعده غذایی اش رو میدهم
.
My grocery bill is huge, you know.
هزینه ی خواروبار من زیاده، میدونی
.
I really can't afford it any longer.
دیگه بیش از این نمیتونم از عهده اش بر بیام
.
I know how you feel.
احساست رو درک میکنم
.
I used to have a roommate like that.
من یک هم اتاقی اینطوری داشتم
.
He never offered to reimburse me for anything.
او هرگز پیشنهاد پرداخت برای هیچی رو نمیداد
.
I'm really fed up with his freeloading,
من واقعا" از این وضعیت مفت خوری اش خسته شده ام
.
but I just don't know how to tell him that he should come up with half the grocery bill,
اما فقط نمیدونم چطور باید بهش بگم که او باید نصف هزینه ی خواروبار رو بپردازه
.
because sometimes he treats me to a meal in a restaurant.
چون بعضی وقتها او من رو در یک رستوران مهمان میکنه
.
Well, honesty is the best policy.
خب، صداقت بهترین سیاست است
.
Maybe you just want to have a heart-to-heart, friend-to-friend talk with him.
شاید باید یک گفتگوی دوستانه و روبرو باهم داشته باشید
.
If he refuses to mend his ways, then ask him to move out.
اگر او از تغییر کارش سر باز زد، ازش بخواهی که بره
.
You can't let him wear out his welcome.
نمیتونی که اجازه بدی زیاد بمونه و مفت بخوره
.
دوستان و همراهان
پیشنهاد ویژه مکالمه ایی هم داریم:
برای راه افتادن و تقویت صحبت کردن و شنیدار
در آدرس زیر بیشتر بدانید و نمونه ها رو دانلود کنید و چک کنید.
http://goo.gl/QOXjqM
.