انگلیسی مثل آب خوردن

در صورتی که امکان پرداخت اینترنتی ندارید، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به حساب زیر واریز نموده و اطلاع دهید.

شماره حساب:

بانک ملت

بنام مرتضی حکیمی

شماره حساب: 4837119391

شماره شبا: IR600120010000004837119391

شماره کارت: 6104337999677527

شماره تماس/ ارسال ایمیل