انگلیسی مثل آب خوردن

حروف اضافه زمان و مکان در زبان انگلیسی (prepositions of time & place in English language)

 

حروف اضافه از موارد پرکاربرد در جملات انگلیسی می باشد که بسیار ضروری می نمایند. حروف اضافه مربوط به مکان و زمان هم بخشی از حروف های اضافه هستند که  با هم تشابه املائی دارند. در این قسمت حروف اضافه به کار رونده در زمان و مکان را بیان می کنیم.

 

* حروف اضافه زمان:

 

at:

 

- زمان روز (.at 8:00 a.m)

 

- ظهر/شب/نیمه شب (at midnight)

 

in:

 

- قسمت هایی از روز (in the morning/evening/afternoon)

 

- ماه (in July)

 

- فصل (in the fall)

 

- سال (in 1991)

 

- دهه (in the 1990s)

 

- قرن (in the nineteenth century)

 

on:

 

- روزهای هفته (on Monday)

 

- تاریخها (on March 20)

 

for/since:

 

- طول دوره زمانی (for three days)

 

- نقطه ای از مان (since August 19)

 

from...to:

 

- زمان آغاز ..... زمان پایان (.from 9 a.m. to 2 p.m)

 

* حروف اضافه مکان:

 

at:

 

- آدرس (at 200 Main Street)

 

on:

 

- خیابان, جاده (on Sa'di street)

 

- طبقه (on the second floor)

 

in:

 

- ساختمان (in the drugstore)

 

- شهر (in Zanjan)

 

- استان (in California)

 

- کشور (in Ireland)

 

- قاره (in Africa)

 

from...to:

 

- نقطه شروع ... نقطه پایان (from Alaska to California)