انگلیسی مثل آب خوردن

کلمه  would

-در موارد زير به كار مي رود: Wouldدر زمان حال نشان دهنده در خواست مؤدبانه انجام عملي از مخاطب است.

مثال:

Would you show me the way to the station

ممكن است خواهش كنم كه راه ايستگاه را به من نشان دهيد.

 ۲-

Would  عادت را نيز در زمان گذشته نشان مي دهد يعني عيناً نقش used to را در جمله بازي مي كند.

مثال:

He used to get up early when he was ten.

He would get up early when he was ten

وقتي ده ساله بود زود از خواب بر مي خواست.(عادت داشت زود از خواب بر خيزد.)

3-

- would like به جايwant به كار مي رود و جمله فرم مؤدبا نه تري مي دهد.

مثال:

I want to see Mr.Pitt

من مي خواهم آقاي پيت را ببينم.(فرم معمولي)

I would like to see Mr .Pitt

من مي خواهم آقاي پيت را ببينم.(فرم مؤدبانه)