انگلیسی مثل آب خوردن

تفاوت Much و Many
----------------------
Much:
فقط با اسمهاي غير قابل شمارش و با فعل مفرد همراه است و در جملات مثبت ، منفي و سوالي بکار برده مي شود ولي بهتر است که در جملات مثبت از کلمات (plenty of) و يا (a lot of ) استفاده نمود.
-------------------------
Many:
فقط با اسمهاي قابل شمارش و با فعل جمع همراه است و در جملات مثبت ، منفي و سوالي بکار برده مي شود ولي بهتر است در جملات مثبت از کلمات (a lot of) استفاده کرد.
.
مثال ها:

.I don’t have much money with me

?How many children do you have

?How much water do you need

.You can’t have one each. We haven’t got many

?(How much is it? (=what does it cost

.Even if one person is hurt that is one too many