انگلیسی مثل آب خوردن

يه نكته ي ريز گرامري 
دقت داشته باشيد كه بعدازwish/it's time فعل به شکل مصدر مي آيد:
.
مثال:
I wish to see you again
اميدوارم شمارا دوباره ببينم

It's time to go home
وقت رفتن به خانه است