انگلیسی مثل آب خوردن

قید های زمان در انگلیسی به صورت صوتی و تصویری و تلفظ

Adverbs of Time
.
after
بعد از
.
afterwards
بعد از آن
.
ago
پیش/ قبل
.
already
در حال حاضر
.
always
همیشه
.
annually
سالانه
.
at the same time
در همان زمان/ در ان واحد
.
before
قبل از
.
constantly
به طور مداوم
.
continually
به طور مستمر
.
continuously
به طور مداوم
.
daily
روزانه
.
during
در جریان/ در طول
.
earlier
قبل از
.
earlier than
زودتر از
.
early
اولیه
.
eventually
در نهایت
.
ever
همیشه
.
every day
هر روز
.
finally
در نهایت
.
first
اول
.
for a long time
برای یک مدت طولانی
.
forever
برای همیشه
.
formerly
سابق
.
fortnightly
هر دو هفته یکبار
.
frequently
غالبا
.
from time to time
گاه به گاه
.
generally
بطور کلی/ عمومی
.
hourly
ساعت به ساعت
.
infrequently
به ندرت
.
last week
هفته گذشته
.
late
دیر
.
lately
اخیرا
.
later
بعد
.
later than
بعد از
.
long ago
خیلی وقت پیش
.
many times
چندین بار
.
many years ago
سالها پیش
.
monthly
ماهانه
.
never
هرگز
.
next
بعدی
.
nightly
شبانه
.
normally
به طور معمول
.
now
اکنون
.
now and then
حالا و آن وقت
.
occasionally
گاه و بیگاه/ گهگاه
.
often
بیشتر مواقع/ اغلب
.
once in a while
هر از چند گاهی
.
once upon a time
روزی روزگاری
.
previously
قبلا"،سابقا"
.
quarterly
سه ماهه/ چهار بار در سال
.
rarely
به ندرت
.
recently
به تازگی
.
regularly
به طور مرتب
.
seldom
بندرت
.
since
از آن زمان
.
sometimes
بعضی وقتها
.
soon
به زودی
.
still
هنوز
.
then
آن موقع
.
today
امروز
.
tomorrow
فردا
.
tonight
امشب
.
usually
معمولا
.
weekly
هفتگی
.
yearly
سالیانه
.
yesterday
دیروز
.
yet
تاکنون/ هنوز