انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 02

 

I can't hear you
صدايت را نميشنوم
.
I don't know how to use it
نميدانم چطور از آن استفاده كنم
.
I don't like him
من او را (آن مرد، پسر را)دوستش ندارم
.
I don't like it
من (آن چيز را) دوستش ندارم
.
I don't speak very well
من خيلي خوب صحبت نميكنم.
.
I don't understand
نمی فهمم.
.
I don't want it
من آن را نمی خواهم
.
I don't want to bother you
من نمی خواهم به شما زحمت بدهم
.
I feel good
احساس خوبي دارم
.
I get off of work at 6
من از محل کار ساعت6 خلاص ميشوم
ساعت6 از سر كار بيرون ميآيم
.
I have a headache
سرم درد می کند/ سر درد دارم
.
I hope you and your wife have a nice trip
من امیدوارم که شما و همسرتان سفر خوبي داشته باشيد
.
I know
می دانم.
I like her
من او را(آن دختر، زن را) دوست دارم
.
I lost my watch
ساعتم را از گم كردم
.
I love you
دوستت دارم/ عاشقت هستم
.
I need to change clothes
نياز دارم كه لباسم را عوض كنم
.
I need to go home
من نیاز دارم كه به خانه بروم
.
I only want a snack
من فقط يك اسنك ميخواهم
.
I think it tastes good
فکر کنم  مزه ی خوبی دارد
.