انگلیسی مثل آب خوردن

در هتل

 

آيا ممكن است بهترين هتل را به من نشان دهيد؟ Will you please tell me which is the best hotel here?

يك اتاق يك تختي مي خواهم (دو تختي ). I want a room with one bed (two beds).

يك اتاق با حمام خصوصي مي خواهم . I want a room with private bathroom.

اتاق شبي چند است؟ What is the price of a room per night?

آيا مي توانم اتاق را ببينم؟ Can I see the room?

آيا مي توانيد در يك طبقه ي ديگر به من اتاق بدهيد؟ Can you give a room on another floor?

من اين اتاق را مي خواهم . I shall take this room.

اتاق ساكتي مي خواهم . I want a quiet room.

نمي توانم در اين اتاق بخوابم، سروصدا زياد است . I cannot sleep in this room, there is too much noise.

دستور بدهيد چمدانهايم را بالا ببرند . Have my luggage taken up please.

لطفاً مرا ساعت هفت بيدار كنيد . Wake me at seven in the morning.