انگلیسی مثل آب خوردن

قطار

 

گيشه فروش بليط كجاست؟ Where is the booking office?

خواهم يك صندلي در قطار ساعت ١٢:٣٠ پيش خريد كنم . I want to reserve a seat in the 12:30 train.

قيمت يك صندلي تك نفره درجه ٢ به لندن چقدر است؟ What is the fare, second class single to London?

شما اضافه بار داريد آقا. بايد كرايه اضافي بپردازيد . Your luggage is overweight, sir. You will have to pay excess luggage fee

 سكوي شيراز همين جاست؟ Is this the right platform for Shiraz?

نه، سكوي شماره ٧ است . No, it is platform No. seven.