انگلیسی مثل آب خوردن

در مطب دندانپزشك

 

كدام دندانتان درد مي كند؟ Which tooth aches?

آن را بايد بكشم . It must be extracted.

آن را بايد پُر كنم . It must be filled.

دنداني كه قبلاً پر كرده ام خالي شده است . The filling came out.

دندان درد شديدي دارم . I have a terrible toothache.