انگلیسی مثل آب خوردن

در فرودگاه

 

راه فرودگاه كجاست؟ Which is the way to the airport please?

هواپيما چه ساعتي به لندن ژرواز مي كند؟ At what time does the plane start for London?

در چه ارتفاعي پرواز مي كنيم؟ At what altitude are we now?

سرعت پرواز چقدر است؟ At what speed are we flying?

كشتي چه ساعتي عازم مي شود؟ At what time does the boat leave?

آيا احتمال پيش بيني نامساعد شدن هوا مي رود؟ Do you anticipate bad weather?

حالت تهوع به من دست داده است . I feel seasick.