انگلیسی مثل آب خوردن

سلام و احوالپرسي

 

حال شما چطوره؟ . How do you do?

آقاي براون را به شما معرفي مي كنم . Allow me to introduce Mr. Brown to you.

از ملاقات با شما خوشبختم . I am very glad to meet you.

حال شما چطور است؟ How are you?

خيلي خوبم، شما چطوريد؟ Very well, and you?

از شما خيلي ممنونم . I am very obliged to you.

Page9

شما خيلي لطف داريد . You are very kind.

آيا من مزاحم شما هستم؟ Am I disturbing you?