انگلیسی مثل آب خوردن

دراتوبوس

 

بايد با اتوبوس بروم . I have to take a bus.

به ايستگاه اتوبوس مي روم . I go to the bus stop.

كدام اتوبوس به جواديه مي رود؟ Which buses go to Javadieh?

اتوبوس ها هر چند وقت يكبار حركت مي كنند؟ How often do the buses go?

هر ده دقيقه يكبار . Every ten minutes.

اتوبوس بعدي كي حركت مي كند؟ When does the next bus leave?

يك اتوبوس پر از مسافر دارد مي آيد . A crowded bus is coming along.

كرايه چقدر است؟ What’s the fare?