انگلیسی مثل آب خوردن

در مورد هوا

 

چه هواي خوبي ! What affine weather we are having.

روزي آفتابي است . It’s a sunny day.

باد دارد مي وزد . The wind is blowing.

دارد باران مي آيد . It is raining.

سر تا پا خيس شده است . I am wet through.

هواي اينجا خيلي متغير است . The weather changes very often.

خورشيد مي درخشد . The sun is shining.

روز باراني است . It is wet.

هوا يخبندان است . It is freezing.

هوا سرد است (خنك ). It is cold (cool).

دارد برف مي بارد . It is snowing.

دارد تگرگ مي بارد . It is hailing.

آسمان برق مي زند . It lights.

آسمان مي غرد . It thunders.