انگلیسی مثل آب خوردن

آدرس پرسيدن

 

از اين كه مزاحمتان مي شوم معذرت مي خواهم، آيا اين راه به كرج منتهي مي شود؟

I am sorry to trouble you sir, but is this the right way to Karaj?

اتوبوس شماره ٣٩ را سوار شويد . Take a 39 bus.

ايستگاه اتوبوس شماره ٣٩ كجاست؟ Where do the No. 39 buses stop?

همين جا منتظر بمانيد. اتوبوس تا ده دقيقيه ديگر خواهد رسيد . Wait here. It will pass in a few minutes.

آيا از اينجا تا خزانه خيلي راه است؟ Is it far from here to Khazaneh?

با ماشين تقريباً ٥ دقيقه راه است . It is about five minutes by car.

به آن طرف خيابان برويد و بعد مستقيم حركت كنيد . Cross the street and then keep straight.

آيا اين اتوبوس به كرج مي رود؟ Is this the right bus to Karaj?

بپيچيد دست چپ همانجاست . Turn left, you can’t miss it.