انگلیسی مثل آب خوردن

در كفاشي

 

كفش، اينجاي پايم را مي زند . The shoe pinches here.

پاشنه هاي كفشم ساييده شده است . My shoes are down at the heels.

تخت كفشم كنده شده است . The sole has come off.

آيا مي شود تخت كفشم را عوض كنيد؟ Is it possible to resole them?

پاشنه هايش خيلي بلند است . The heels are too high.

كفش ها از ريخت اُفتاده است . The shoes are out of shape.

آيا مي خواهيد كفش هايتان را واكس بزنم؟ Would you like to have them polished.

كفش هايم كي حاضر مي شود؟ When will they be ready?

كفش هايتان را براي كي مي خواهيد؟ When would you like them to be ready?

هر چه زودتر بهتر . The sooner, the better.