انگلیسی مثل آب خوردن

در خشك شويي

 

آيا ممكن است لباس هايم را هر چه زودتر آماده كنيد؟ I want my clothes done as soon as possible, please.

اين ابريشمي است، بهتر است با دست شسته شود . This is silk. It has to be washed by hand.

اين بايد خشك شويي بشود . It has to be dry-cleaned.

آن را آهار نزنيد . Don’t put any starch in this.

لطفاً اين لكه ي چربي را پاك كنيد . I would like this grease spot to be removed.

هزينه ي شست و شوي هر يك چقدر است؟ How much do you charge for a piece?

قيمت شست و شوي هر يك ...... است . The price is ……………..a piece.