انگلیسی مثل آب خوردن

مدرسه

 

به كدام مدرسه مي رويد؟ What school do you go to?

من به مدرسه ي دانش مي روم . I go to Danesh school.

چه كلاسي هستيد؟ What grade are you in? (In what form are you?)

من در كلاس دوم هستم . I am in the second grade.

من به مدرسه روزانه مي روم . I go to a day school.

من به مدرسه شبانه روزي مي روم . I go to a boarding school.

زنگ كي مي خورد؟ At what time does the bell go.

زنگ ساعت نُه مي خورد . The bell goes at 9 o’clock.

زنگ خورد . There goes the bell.

زنگ مدتي است خورده . The bell has already gone.

آيا حضور و غياب كرده ايد؟ Have you called the roll?

اجازه است يك لحظه كلاس را ترك كنم؟ May I leave the classroom for a moment please?