انگلیسی مثل آب خوردن

در كتاب فروشي

 

كتاب حراجي چه داريد؟ What do you have on sale?

آيا از آثار شكسپير چيزي داريد؟ Have you got anything by Shakespeare?

چه كتابي در باره ي ديكنز داريد؟ What books have you on Dickens?

اين كتاب موجود نيست . The book is out of print.

اين كتاب ها را در انبار نداريم . We haven’t these books on stock.

بفرماييد، اين يك نسخه از آثار ميلتون است . Here is a copy of Milton’s works.

سري به كتاب فروشي بعدي بزنيد . Try the next book shop.