انگلیسی مثل آب خوردن

سن

 

چند سالتان است؟ How old are you? (What is your age?)

من بيست و دو ساله هستم . I am twenty two years old.

متولّد كجا هستيد؟ Where were you born?

من در روز بيست و پنجم ژوئن ١٩٥٠ متولد شده ام . I was born on 25th of June, 1950.

تولدتان كي است؟ When is your birthday?

روز اوّل خرداد است . It is on the first of Khordad.

من صغير هستم . I was under age.

دوران نوجواني را مي گذراند . He is in his teens.

هنوز سي سالم نشده است . I am under thirty.

يك سال از من بزرگ تر است . He is my senior by a year.

يك سال از من كوچك تر است . He is my junior by a year.