انگلیسی مثل آب خوردن

در پارچه فروشي

 

آيا پارچه سفيد مرغوب داريد؟ Have you any good white cloth?

آن را براي چه مصرفي مي خواهيد؟ What do you want it for?

مي خواهم پيراهن بدوزم . I want to make shirts.

متري چند است؟ How much is it per meter?

متري بيست دلار . Twenty dollars a meter.

براي يك كت چند متر پارچه لازم است؟ How many meters does it take for a coat?

بيش از دو متر و نيم احتياج نخواهيد داشت . Not more than two and a half meters.