انگلیسی مثل آب خوردن

اخبار

 

تازه چه خبر؟ Any fresh news?

تازه چه خبر داريد؟ What news have you?

خبر تازه ندارم . There is nothing new.

آخرين خبر چيست؟ What is the latest news?

روزنامه ها در باره ي جنگ چه مي نويسند؟ What do the papers say about the war?

آيا خبر تازه اي در باره ي جنگ خوانده ايد؟ Have you read any news about the war?

تيترهاي مهم روزنامه ها چيست؟ What are the headlines?