انگلیسی مثل آب خوردن

مکالمه دوستانه

 

Hi, how are you?

 

سلام، حالت چطور است؟

 

I'm fine. What's your name?

 

من خوبم.اسم شما چيست؟

 

I'm Jon, and yours?

 

من جان هستم، و اسم شما؟

 

My name's Dasha, nice to meet you.

 

اسم من داشا است، از آشنايي با شما خوشوقتم.

 

Nice to meet you too. Where are you from?

 

منم از آشنايي با شما خوشوقتم. شما اهل کجا هستي؟

 

I'm from Ukraine. Where are you from?

 

من از (اهل) اکراينم. شما اهل کجا هستي؟

 

I'm from Australia.

 

من اهل استراليا هستم.

 

What language do you speak in Australia?

 

در استراليا شما چه زباني صحبت مي کنيد؟

 

We speak English. What language do you speak in Ukraine?

 

ما انگليسي صحبت مي کنيم. شما در اکراين چه زباني صحبت مي کنيد؟

 

We speak Ukrainian and Russian.

 

ما اکرايني و روسي صحبت مي کنيم.

 

Very interesting! How old are you?

 

خيلي جالبه! شما چند سال داريد؟

 

I'm 16, and you?

 

من 16 سالمه ، و شما؟

 

I'm 14. You speak English very well!

 

من 14 سالمه. شما خيلي خوب انگليسي صحبت مي کنيد!

 

Thank you, I study it in school.

 

متشکرم، من در مدرسه مطالعه مي کنم.(مي خوانم)

 

Well, I have to go. I'll talk to you later.

 

I'll= I will

 

خوب، من بايد بروم. من بعداً با شما صحبت مي کنم.

 

Ok, see you soon!

 

باشه، به زودي مي بينمت!

 

 

 

اصطلاح درس اول

 

 

Take it easy!

 

سخت نگير!

 

Take it easy, pal. it's no big deal

 

سخت نگير رفيق. چيز مهمي نيست.

 

 

عبارات درس اول

 

What is this/that?

 

اين / آن چيست؟

 

What are these/those?

 

اينها/ آنها چه (چه چيز) هستند؟

 

What do you call this/that?

 

اين/ آن را چه مي نامند؟

 

What does that/this mean?

 

معني آن / اين چي مي شود؟

 

What does this word /sentence/question mean?

 

اين کلمه / جمله /سوال چه معني دارد؟