انگلیسی مثل آب خوردن

در جواب How are you  چي ميتونيم بگيم؟ در انگلیسی
.
انواع سلام در حالات مختلف :

Hello = سلام ،در مکالمه  رسمي و غير رسمي از ان استفاده مي شود .   

Hi = سلام ، بصورت غير رسمي    

Good morning = صبح بخير - بجاي سلام کردن در هنگام صبح استفاده مي شود . تا  ساعت 12 ظهر

Good afternoon = صبح بخير - بجاي سلام کردن در هنگام بعداز ظهر استفاده مي شود . از ساعت 12 تا  17 يا 18

Good evening= عصر بخير -  بجاي سلام کردن  در هنگام عصر تا آخر شب استفاده مي شود . از ساعت 17 تا 24
 

 

از عبارات زير در هنگام خداحافظي استفاده مي شود :

Good bye = خداحافظ

Bye = خداحافظ

see you = به اميد ديدار

see you later = به اميد ديدار تا بعد

see you tomorrow = به اميد ديدار تا فردا

اينکه گفته مي شود " به اميد ديدار تا فردا " و يا  "تا بعد " به اين معني نيست که شما حتماً او را فردا مي بينيد اين صرفاً
يک اصطلاح است که در هنگام خداحافظي گفته مي شود .

take care = مواظب (خودت) باش

bye for now = فعلاٌ خداحافظ

Good night = خداحافظي به هنگام رفتن به رختخواب

Have fun = خوش بگذره

Have a nice day = روز خوشي داشته باشيد ( خوش بگذره )
 
Have a great day = روز عالي داشته باشيد

در جواب اين دو مورد اخري مي توان اينگونه بيان کرد :

you too = شما هم همينطور ( و يا بهمچنين )

 Ta Ta for now = فعلاٌ خداحافظ - در انگليسي بريتانيايي کاربرد دارد .
 

اصطلاحات مربوط به احوال پرسي  :

? How are you = حال شما چطوره ؟           

و در جواب بايد گفت :

 I'm fine. thanks = من خوبم . متشکرم .

 I'm fine. thank you = خوبم متشکرم .

 fine. thanks = خوبم مچکرم .

 و در ادامه مي توان گفت :

? and  you = و شما ؟           يا      ? what about you = شما چطور ؟  يا  ? How about you

اين  روش احوالپرسي رسمي  مي باشد .

 مردم عادي معمولا از اين اصطلاحات کمتر جهت احوالپرسي استفاده مي کنند و از روش غير رسمي بيشتر  استفاده

مي کنند .

وقتي دو نفر بهم مي رسند به اين صورت ( به حالت غير رسمي ) احوالپرسي مي کنند . مانند زير :

?  Hi , how is it going   =  سلام ، اوضاع چطوره ؟

و يا به فرم کوتاه مي گويند :

 ? Hi , how's it going = سلام ، اوضاع چطوره ؟

در لهجه آمريکايي در مکالمه g را در آخر going حذف مي کنند و به صورت زير بيان مي کنند :

 ? Hi , how's it goin = سلام ، اوضاع چطوره ؟

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

بیش از 11000 عبارت و اصطلاح و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و
برای اولین بار در دنیا؛ چنین کتابی ارایه شده
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
https://goo.gl/0hjvdg

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆از اصطلاحات ديگري هم استفاده مي شود که معني آنها هر چه که باشد مهم نيست چيزي که مهم است اين است که
 
تمام آنها اصطلاحاتي هستند که بجاي How are you در زبان عادي و غير رسمي در بين مردم استفاده مي شود .

سوالاتي که در احوالپرسي معمولا بکار مي رود  يا با  What  هستند و يا با  How  و  بسته به اينکه کدام پرسيده شود

جواب متفاوت خواهد بود .
 
در ابتدا سلام و بعد احوالپرسي :

Hi

? How is it going

? How’s everything  

? How are you doing  
 
? How’s life

و در جواب نيز ممکن است حال شما خوب باشد و يا ممکن است که خوب نباشد که در اينصورت اينگونه بيان مي شود :

fine . thanks = خوب ، متشکرم

It’s going good = خوبه .

It’s going great = عاليه .

Great = عالي

Not bad = بد نيستم

I’m really happy = واقعاً سرحالم . ( حالم خيلي خوبه )

I'm doing well = خوبم

So- So = هي ، بد نيستم .( ميان حال نه خوب نه بد معمولاً آمريکاييها از آن استفاده مي کنند)
و اگر جواب ناخوشايند باشد :

! Oh, terrible = اوه ، وحشتناکه !

It’s terrible; I’m having a really bad day = وحشتناکه ، تا الان روز بدي داشته ام .

my head hurts; I’m too busy = سرم درد مي کنه . سرم خيلي شلوغه

و چنانچه  آن روز موفقيت آميز بوده باشد و بخواهيد آنرا ابراز کنيد از عبارت استفاده مي شود :

I’m having a great day = روز خوبي تا حالا داشته ام - روز خيلي عالي تا حالا داشته ام

 

مثالهاييکه با what بيان مي شوند هم به اينصورتند :

در ابتدا سلام و بعد احوالپرسي :
 
Hi

? What’s new = چه تازه يا چه خبر ؟

? What’s new with you = چه خبري داريد ؟

? What’s up = چه خبر ؟

? what's going on = چه خبر ؟

معمولا در جواب به اين سؤالات هم يکي از عبارات زير بکار مي رود :

  Not much = زياد نه .

Oh, not much


 

ابراز خرسندي از ملاقات با ديگران :

 دو نفر که تازه باهم آشنا مي شوند از اصطلاحات زير جهت بيان خرسند بودن و يا خوشحال بودن از اين ديدار خود استفاده
مي کنند و از عنواين آقا و يا خانم جهت تعامل بيشتر بين يکديگر استفاده مي کنند . توجه کنيد علاوه بر  Mr و Mrs

دراحوالپرسي  از کلمات زير نيز استفاده مي شود .

Sir = آقا  

Miss = خانم يا دختر خانم ( يک دختر خانم مجرد )

Ms = خانم ، ( يک زن يا دختر بالغ جهت احترام در صورتيکه ندانيم مجرد است يا متاهل با تلفظ  ميز  )

Maam = خانم ( يک زن بزرگسال يا مسن )

 
It's  nice to meet you = از ديدار شما خوشبختم ( يا خوشوقتم )

It's  very nice to meet you = از ديدار شما خيلي خوشبختم ( يا خوشوقتم )

Nice to meet you = از ديدار شما خوشبختم( يا خوشوقتم )

Pleased  to meet you = از ديدار شما خوشبختم( يا خوشوقتم )

? How do you do = از ديدار شما خوشبختم( يا خوشوقتم )


عبارت How do you do  نسبتاً قديمي مي باشد و بصورت سوال بيان مي شود . ولي در اصل معني Nice to see you

مي دهد جواب آن نيز خودش و يا ساير عبارات فوق مي باشد .

 جواب دادن نيز به اينگونه است که در اخر همان عبارت گفته شده too گذاشته شده و بيان مي شود و يا از عبارت مشابه
 
ديگر استفاده مي شود . مانند زير :

Nice to meet you too = من هم از ديدار شما حوشبختم .

Pleased to meet you too = من هم از ديدار شما حوشبختم .

you too= بهمچنين  

خلاصه عبارت  Nice to meetyou too   عبارت you too مي باشد .

يک نمونه ديگر هم اين مي باشد :

It's a pleasure to meet you = آشنايي با شما باعث افتخاره .

 و جواب ان  thank you  و يا thanks  مي باشد .
 

 حالا فرض کنيد آقاي John  و خانم Mary دو همکار هستند و آنها اولين روزي است که همديگر را ملاقات مي کنند آنها پس
 
از احوالپرسي خود را به يکديگر معرفي مي کنند  :

Mary : Hi , Sir
? John : Hi Maam, How are you doing
   ?  Mary : Great . and you
John : Fine . thanks
Mary : I'm Mary , Nice to meet you
John : I,m John . It's Nice to meet you tooانواع کلمه " بفرما " در انگليسي :

بفرماييد ( بگيريد )

Here you are

Here

...... Here's your

here's your pen = بفرماييد ، خودکارتون

there you are

there you go

Here you go

معمولا سه تاي اولي بيشتر کاربرد دارد .
بفرماييد ( بخوريد )

 help your self بفرماييد .( هنگام عبور از در )

After  you

Go ahead

عبارت Go ahead معني به جلو برويد هم مي دهد .بفرماييد ( صحبت کنيد - ادامه دهيد)

Go  aheadبفرماييد ( بنشينيد)

Take a seat

Take a chair

Have a seat

please , sit down

 و يا

sit down please

 

سؤال در مورد محل سکونت :

 ? Where are you from  = اهل کجا هستيد ؟

در جواب اين سوال در ابتدا شهر محل زندگي و سپس کشور بيان مي شود .

I'm from Tehran , Iran

I'm from London , England

I'm from Sydney ,Australia

يک سؤال ديگر جهت پرسش در مورد محل سکونت :

? Where do you come from = شما از کجا مي آييد ؟ معادل همان شما اهل کجا هستيد مي باشد .

I come from Iran

I come from England

I come from Japan

I come from China Fine.

This is a simple, straight answer. If you don't say anything else, though, it might be a signal that you don't want to continue the conversation.

Not bad.

This is a more friendly-sounding answer than "fine".

Fine, thanks.

This answer is formal. You might answer this way if someone you don't know, like a waiter at a restaurant, asks how you are.

Very well, thanks.

A person who likes to be grammatically proper might answer this way. Technically, the question "How...?" should be answered with an adverb. However, a lot of English speakers don't know or care about this. The people who do are "by the books" types who insist on using grammatically correct language.

Pretty good.

If you don't care as much about grammar, you can answer "Good" or "Pretty good". It's more common and much, much more casual.

Great! How are you doing?

This is an enthusiastic, excited response. It's always good to ask a question back to the other person if you want to continue the conversation.

I'm hanging in there.

This answer makes it sound like you're having a tough day.

I've been better.

People usually give positive answers to the question "How are you?" If you give a negative answer like this one, it usually means that you want to tell the listener your sad story. So they'll usually ask what's wrong:

A: How are you?

B: I've been better.

A: What's wrong?

B: I just found out that I'm being laid off.

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

بیش از 11000 عبارت و اصطلاح و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و
برای اولین بار در دنیا؛ چنین کتابی ارایه شده
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
https://goo.gl/0hjvdg

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆