انگلیسی مثل آب خوردن

 

بيان نظر خود در انگليسي

 

براي بيان نظر خود موارد زير را به کار مي بريم:

 

"I think…"  ... فکر مي کنم

 

"I feel that…" ... احساس مي کنم که

 

"In my opinion…" ... به نظر من

 

"As far as I'm concerned…" ... تا آنجا که به من مربوط مي شود

 

"As I see it…" ... اين طور که مي بينم

 

"In my view…" ... از نقطه نظر من

 

"I tend to think that…" ... من فکر مي کنم که

 

در موارد زير گفتن نظر قطعيت بيشتري مي گيرد:

 

"I'm absolutely convinced that…" ... من کاملا معتقدم که

 

"I'm sure that…" ... من مطمئنم که

 

"I strongly believe that…" ... من شديدا باور دارم که

 

"I have no doubt that…" ... من هيچ شکي ندارم که

 

براي آگاهي از ايده افراد هم از سوالات زير استفاده مي شود:

 

"What do you think?" تو چي فکر ميکني؟

 

"What's your view?"  نقطه نظرت چيه؟

 

"How do you see the situation?" وضعيت رو چطور مي بيني؟