انگلیسی مثل آب خوردن

 صحبت در مورد عادات روزانه در انگلیسی با معنی در فارسی

Talking about daily habits 

 

I get out of bed about 7 o’clock every morning.

من هر روز صبح ساعت 7 از خواب بيدار ميشم

After getting up, I go into the bathroom and take a shower.

بعد از بيدار شدن حمام ميروم و دوش ميگيرم

Then I shave, brush my teeth and comb my hair.

بعدش اصلاح ميکنم و دندان هايم را مسواک ميزنم و موهايم را شانه ميکنم

After brushing my teeth, I put on my clothes.

بعد از مسواک، لباس هايم را ميپوشم

After that, I go downstairs to the kitchen to have breakfast.

سپس به آشپزخانه رفته و صبحانه ميخورم

After eating breakfast, I go back upstairs again.

بعد از خوردن صبحانه دوباره بر ميگردم بالا

Then, it’s usually time to wake up my little brother.

بعدش معمولا نوبت بيدار کردن برادرم است

He can’t dress himself yet because he’s too young.

او هنوز نميتواند به تنهايي لباس بپوشد زيرا خيلي کوچک است

I wash his face and hands, and then I dress him.

من دست و صورتش را ميشويم و لباس تنش ميکنم

He tries to button his own shirt, but he can’t do it.

او سعي ميکند تا دکمه لباسش را ببندد اما نميتواند

My little brother takes a bath before he goes to bed at night.

برادر کوچکم قبل از خواب حمام ميکند

He always forgets to wash behind his ears.

او هميشه فراموش ميکند که پشت گوش هايش را بشويد

I’m always tired when I come home from work.

من هر وقت از سر کار بر ميگردم خسته هستم

At bedtime, I take off my clothes and put on my pajamas.

موقع خواب، لباس هايم را در مي آورم و لباس خواب مي پوشم

I get into bed at about 11:30, and go right off to sleep.

من ساعت 11:30 به رختخواب مي روم و به سرعت خوابم مي برد