انگلیسی مثل آب خوردن

Making appointments

 ترتيب قرار ملاقات دادن

 

  I’d like to make an appointment to see Mr. Cooper. ميخوام يک قرار ملاقات با آقاي کوپر ترتيب بدم

  Would you like to arrange for a personal interview? دوست داريد يک مصاحبه ي خصوصي ترتيب بدهيم؟

  Your appointment will be next Thursday at   o’clock. قرار ملاقات شما پنجشنبه ي ديگه ساعت ده است

 I can come any day except Thursday. من هر روزي ميتونم بيام بجز پنجشنبه

 He wants to change his appointment from Monday to Wednesday. او ميخواهد قرار ملاقات را از دوشنبه به چهارشنبه تغيير دهد

 She failed to call the office to cancel her appointment. او موفق نشد به اداره زنگ بزنه و قرار ملاقاتش را لغو کند

 I’m going to call the employment agency for a job. ميخوامبراي پيدا کردن کار به کاريابي زنگ بزنم

 Please fill in this application form. لطفا اين فرم درخواست را پر کنيد

 Are you looking for a permanent position? آيا شما به دنبال يک کار دائمي هستيد؟

 I’m going to call a plumber to come this afternoon. ميخوام به يک لوله کش زنگ بزنم تا امروز بعدازظهر بياد

  I couldn’t keep the appointment because I was sick. من نتونستم به قرار ملاقات برم چون مريض بودم

  I’m a new employee. I was hired yesterday. من يک کارمند جديد هستم. من ديروز استخدام شدم

  Please call before you come, otherwise we might not be home. لطفا قبل از اومدن تلفن بزن ، وگرنه ممکنه خونه نباشيم

 Let’s make a date to go shopping next Thursday. بيا يک قرار براي خريد واسه پنجشنبه بعدي بذاريم

 Will you please lock the door when you leave? ممکنه موقع رفتن در رو قفل کنيد؟