انگلیسی مثل آب خوردن

Going places   مسافرت به مکان هاي مختلف

 

Are you going to go anyplace this year?

آيا شما امسال جايي مي رويد؟

 

If I have enough money, I’m going to take a trip abroad.

اگر پول کافي داشته باشم يک مسافرت به خارج خواهم داشت

 

How are you going? Are you going by boat?

چه جوري مسافرت مي کنيد؟ با قايق مي رويد؟

 

It’s faster to go by plane than by boat.

با هواپيما سريعتر از قايق مي توان مسافرت رفت

 

What’s the quickest way to get there?

سريع ترين راه براي رسيدن به آنجا چيه؟

 

Altogether it will take ten days to make the trip.

کلا ده روز مسافرت شما طول مي کشد

 

I hope you have a good time on your trip.

اميدوارم سفر خوبي داشته باشيد

 

I’m leaving tomorrow, but I haven’t packed my suitcase yet.

من فردا ميرم اما هنوز وسايلم را جمع نکرده ام

 

I’m going by air. I like flying.

من از طريق هوايي سفر ميکنم. من پرواز را دوست دارم

 

My brother took a trip to Mexico.

برادرم به مکزيک سفر کرد

 

It was a six-hour flight.

پرواز شش ساعت طول کشيد

 

How many passengers were on the train?

چند نفر مسافر در قطار بودند؟

 

His friend was injured in an airplane crash.

دوست او در تصادف هواپيما مجروح شد

 

Would you like to go for a walk?

دوست داري قدم بزني؟

 

Let’s go out to the airport. The plane landed ten minutes ago.

بيا بريم فرودگاه. ده دقيقه پيش هواپيما فرود آمد