انگلیسی مثل آب خوردن

آشنا شدن

Getting to know others

               

‫سلام

Hi!

‫روز بخير!

               

Hello!

 

‫حالت چطوره؟ (چطوري؟)

               

How are you?

 

               

‫شما از اروپا مي آييد؟

               

Do you come from Europe?

 

‫شما از امريکا مي آييد؟

               

Do you come from America?

 

‫شما از آسيا مي آييد؟

               

Do you come from Asia?

 

               

‫درکدام هتل اقامت داريد؟

               

In which hotel are you staying?

 

‫چه مدت از اقامتتان در اينجا ميگذرد؟

               

How long have you been here for?

 

‫چه مدت اينجا ميمانيد؟

               

How long will you be staying?

 

               

‫از اينجاخوشتان مي آيد؟

               

Do you like it here?

 

‫براي مسافرت اينجا هستيد؟

               

Are you here on vacation?

 

‫به ملاقات من بياييد (سري به من بزنيد)

               

Please do visit me sometime!

 

 

‫اين آدرس من است.

               

Here is my address.

 

‫فردا همديگر را مي بينيم؟

               

Shall we see each other tomorrow?

 

‫متاسفم، من برنامه اي دارم.

               

I am sorry, but I already have plans.

 

               

‫خداحافظ ! (عاميانه)

               

Bye!

 

‫به اميد ديدار!

               

Good bye!

 

‫خداحافظ (تا بعد)

               

See you soon!