انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

ديروز – امروز – فردا

 ‫ديروز شنبه بود.‬
Yesterday was Saturday.

‫من ديروز سينما بودم.‬
I was at the cinema yesterday.

‫فيلم جالبي بود.‬
The film was interesting.

‫امروز يکشنبه است.‬
Today is Sunday.

‫من امروز کار نميکنم.‬
I’m not working today.

‫من امروز در خانه مي مانم.‬
I’m staying at home.

‫فردا دوشنبه است.‬
Tomorrow is Monday.

‫من فردا دوباره کار مي کنم.‬
Tomorrow I will work again.

‫من در اداره کار ميکنم.‬
I work at an office.

‫اين کيست؟‬
Who is that?

‫اين پيتر است.‬
That is Peter.

‫پيتر دانشجو است.‬
Peter is a student.

‫اين کيست؟‬
Who is that?

‫اين مارتا است.‬
That is Martha.

‫مارتا منشي است.‬
Martha is a secretary.

 
پيتر و مارتا با هم دوست هستند.‬
Peter and Martha are friends.

‫پيتر دوست پسر مارتا است.‬
Peter is Martha’s friend.

‫مارتا دوست دختر پيتر است.‬
Martha is Peter’s friend.