انگلیسی مثل آب خوردن

Lesson 2

What are verbs

The verb is king in English. The shortest sentence contains a verb. You can make a one-word sentence with a verb, for example: "Stop!" You cannot make a one-word sentence with any other type of word
.
Verb Classification
helping verbs: primary/modal
main verbs: transitive/intransitive, linking, dynamic/stative, regular/irregular

Helping verbs:
Helping verbs have no meaning on their own. They are necessary for the grammatical structure of the sentence, but they do not tell us very much alone. We usually use helping verbs with main verbs. They "help" the main verb. There are only about 15 helping verbs. Example: can, must, will


Main verbs:
Main verbs have meaning on their own. They tell us something. Of course, there are thousands of main verbs

In the following table we see example sentences with helping verbs and main verbs. Notice that all of these sentences have a main verb. Only some of them have a helping verb.درس دوم


فعل چیست؟

افعال شاه انگلیسی هستند. کوتاهترین جمله شامل یک فعل است. شما میتوانید یک جمله ی تک کلمه ای با یک فعل بسازید. برای مثال Stop به معنی بایست. شما نمیتوانید یک جمله ای تک کلمه ای با هیچ کلمه ی دیگری بسازید

دسته بندی افعال
افعال کمکی: ابتدایی/ کیفیتی
افعال اصلی: فعل متعدی/فعل لازم، پیوندی، پویا/ساکن، با قاعده/ بی قاعده


افعال کمکی
افعال کمکی به تنهایی معنای خاصی ندارند. این افعال برای ساختار گرامری جمله نیاز هستند اما اطلاعات زیادی از جمله به ما نمی دهند. ما معمولا از افعال کمکی به همراه افعال اصلی استفاده میکنیم. این افعال به افعال اصلی "کمک" میکنند (همانطور که اسم آنها مشخص است.). در انگلیسی تقریبا" 15 فعل کمکی وجود دارد. چند نمونه از افعال کمکی عبارتند از: can, must, will

افعال اصلی:
افعال اصلی به تنهایی دارای معنی هستند. آنها (وقتی استفاده شوند) به ما معنی را منتقل میکنند. مسلما تعداد بیشماری فعل اصلی در زبان انگلیسی وجود دارد.