انگلیسی مثل آب خوردن

یک نکته گرامری خیلی مهم.
ضمیرهای فاعلی نامعلوم:Indefinite pronouns
.
ضمیرهای نامعلوم مفرد :Singular Indefinite Pronoun
شامل:
somebody- someone- something- nobody- no one- nothing- everybody- everyone- everything- another- anybody- anyone- anything- each- either- one- other- neither- much
----------------------------
ضمایر نامعلوم جمع :Plural Indefinite Pronoun
شامل:
several- many- others- few - both
-------------------------------
این ضمایر فاعلی نامعلوم کارشون خیلی درسته:
مثال زیر رو داشته باشید:
Is Mary, Paul, Peter, Sandy, Susan, or Matt home?
Is anybody home?
یه دونه ضمیر فاعلی نامعلوم به جای اون همه آدم 
-------------------------------
به عنوان یک قانون کلی و عمومی و اما شاید نه همیشگی:
فعل بکار رفته برای فاعل نامعلوم مفرد باید به صورت سوم شخص بیاد
مثال:
Nobody knows
Nobody wants to be lonely