انگلیسی مثل آب خوردن
Lesson 7

Adjectives
An adjective is a word that tells us more about a noun. (By "noun" we include pronouns and noun phrases.)
An adjective "qualifies" or "modifies" a noun (a big dog).
Adjectives can be used before a noun (I like Chinese food) or after certain verbs (It is hard).
We can often use two or more adjectives together (a beautiful young French lady).

Tip:
It is sometimes said that the adjective is the enemy of the noun. This is because, very often, if we use the precise noun we don't need an adjective. For example, instead of saying "a large, impressive house" (2 adjectives + 1 noun) we could simply say "a mansion" (1 noun).

more information about adjectives:


Determiners
the, a/an, this, some, any

Adjective order
beautiful, long, dark brown

Comparative adjectives
richer, more exciting

Superlative adjectives
the richest, the most exciting

Gradable and non-gradable adjectives

The upcoming lessons would provide details about the above said.

درس هفتم

صفت ها

صفت کلمه ایست که به ما اطلاعات بیشتری راجع به یک اسم میدهد. (منظور ما از اسم هم ضمایر اسمی و هم عبارات اسمی میباشد.)
صفت اسم را "تغییر" یا "کیفیت" میبخشد. (
a big dog)
صفات میتوانند قبل از اسم؛ مانند I like Chinese food یا بعد از بعضی افعال قرار بگیرند. مانند It is hard
معمولا میتوانیم دو یا سه صفت را همزمان با هم به کار ببریم. مانند a beautiful french lady


نکته:
گاهی گفته میشود که صفات دشمن اسم ها هستند. به این دلیل که در اغلب موارد اگر ما میخواهیم راجع به یک اسم مشخص اشاره کنیم به صفت نیازی نداریم. برای مثال به جای گفتن "یک خانه ی بزرگ و با شکوه (2 صفت + یک اسم) میتوانیم بگوییم "عمارت" (یک اسم)


اطلاعات بیشتری در مورد صفات

صفت اشاره
the, a/an, this, some, any

جایگاه صفات
beautiful, long, dark brown

صفات مقایسه/تفضیلی
richer, more exciting

صفات عالی
the richest, the most exciting

صفات درجه بندی شونده و صفات غیر درجه بندی شونده


در دروس بعدی به تفصیل راجع به آنها بحث خواهیم کرد.