انگلیسی مثل آب خوردن

كاربرد There در انگليسي
.
.

در كل براي نشان دادن ماهيت وجود چيزي در انگليسي از
there is وجود دارد/هست و
There are وجود دارند/نيست
استفاده مي شود.
.
There is :
قبل از اسم "قابل شمارش مفرد" و يا "اسم غير قابل شمارش" به كار ميرود
.
There are
فقط قبل از اسامي قابل شمارش به كار ميرود.
---------------------------
مثالز:
.
There is an apple on the table
يك سيب روي ميز است
.
There is a shirt in the shop
داخل فروشگاه يك پيراهن وجود دارد
.
There is some water in the jug
در داخل پارچ مقداري آب موجود است
.
There is one table in the classroom
يك ميز در كلاس هست/وجود دارد
.
There are three chairs in the classroom.
سه صندلي در كلاس وجود دارند/هستند
.
There is a spider in the bath.
يك عنكبوت در حمام هست/ وجود دارد
.
There are many people at the bus stop.
خيلي آدم در ايستگاه اتوبوس هستند.
.
There are four beds in this room
در اين اتاق چهار تختخواب وجود دارد
.
There are many students in this class
در اين كلاس دانشجو يان زيادي هستند
.
There are four weeks in one month
در يك ما چهار هفته وجود دارد
.
There are twelve months in one year
در يك سال 12 ماه وجود دارد
----------------------------
شكل كوتاه شده: contraction
.
There is => There's
There are = غير قابل كوتاه شدن
----------------------------
شكل سوالي:
براي سوالي كردن جاي is و are را با كلمه there عوض مي كنيم.

مثالز:
.
is There any water in the jug?
آيا در داخل پارچ آب وجود دارد؟
.
are there fifty books in your library?
آيا در كتابخانه شما پنجاه جلد كتاب يافت مي شود؟
.
Is there a dog in the supermarket? - No, there isn't.
آيا در سوپرماركت يك سگ هست/ وجود دارد؟ نه نيست
.
Are there any dogs in the park? - Yes, there are.
آيا هيچ سگس در پارك هست/ وجود دارد؟ بله هست
.
Is there a security guard in the shop? - Yes, there is.
آيا يك نگهبان امنيتي در داخل فروشگاه هست/وجود دارد؟ بله هست
.
Are there any polar bears in Antarctica? - No, there aren't.
آيا در قطب جنوب هيچ خرس قطبي ايي هست؟ نه نيست
.
Is there any ice-cream in the freezer? - Yes, there is.
آيا تو فريزر هيچ بستني ايي هست/وجود دارد؟ بله هست
.
-----------------
شكل و ساختار منفي
.
كافي است بعد از is و are‌ يك Not اضافه كنيد:
.
مثالز:
There is not a horse in the field.
در ميدان يك اسب نيست
.
There are not eight children in the school.
در مدرسه 8 تا دانش آموز نيست
.
There is not a tree in the garden.
در باغ يك درخت نيست
.
There are not two elephants in the zoo.
در باغ وحش دو تا فيل نيست
-----------------
يك ساختار هم داريم به شكل:
How many + plural noun + are there + complement
.
براي اينكه بخواهيم بپرسيم مثلا چند تا از چيزي وجود دارند
.
مثالز:
How many dogs are there in the park?
چند تا سگ تو پارك هست/ وجود داره؟
.
How many students are there in your class?
چند تا دانشجو توي كلاس شما هست؟
.
How many countries are there in South America?
چند تا كشور در امريكاي جنوبي وجود داره؟
.
How many Star Wars films are there?
چند تا فيلم جنگ ستارگان هست/وجود دارد؟
-
-----------------------------
يك ساختار ديگه هم داريم
براي عدم وجود چيزهاي قابل شمارش:
مثالز:
There aren't any people at the party.
هيچ مردمي/فردي در مهماني نيست
.
There aren't any trees in my street.
در خيابان هيچ درختي نيست.
-------
همچنين براي اسامي غير قابل شمارش داريم:
.
There isn't any water in the swimming pool.
هيچ آبي در استخر نيست
.
There isn't any sugar in my coffee.
هيچ شكري در قهوه من نيست
.
-----------------
همچنين دقت داشته باشيد كه كه در فارسي:
فعل "هست" با "است" خيلي فرق دارد و مراقب باشيد كه اشتباه نكنيد.
هست/هَس = there is / exist
است/ ـه/ ست = is
-----------------
.

اميدواريم موثر باشه
.
.
دوستان:
تخفيف ويژه براي تهيه مجموعه هاي عالي آموزشي
انگليسي مثل آب خوردن رو از دست ندهيد
اطلاعات بيشتر و دانلود نمونه ها
http://goo.gl/sTu6bA