انگلیسی مثل آب خوردن

Lesson 11
Some, any

Some = a little, a few or a small number or amount
Any = one, some or all
Usually, we use some in positive (+) sentences and any in negative (-) and question (?) sentences.

Positive sentence
I have some money.
Example with the same meaning of the sentence:
I have $10.

Negative sentence:
I don't have any money.
Example with the same meaning of the sentence:
I don't have $1 and I don't have $10 and I don't have $1,000,000. I have $0.

Question sentence:
Do you have any money?
Do you have $1 or $10 or $1,000,000?


Tip:
In general, we use something/anything and somebody/anybody in the same way as some/any.

Look at these examples:
He needs some stamps.
I must go. I have some homework to do.
I'm thirsty. I want something to drink.
I can see somebody coming.

He doesn't need any stamps.
I can stay. I don't have any homework to do.
I'm not thirsty. I don't want anything to drink.
I can't see anybody coming.

Does he need any stamps?
Do you have any homework to do?
Do you want anything to drink?
Can you see anybody coming?

We use any in a positive sentence when the real sense is negative.
I refused to give them any money. (I did not give them any money)
She finished the test without any difficulty. (she did not have any difficulty)

Sometimes we use some in a question, when we expect a positive YES answer. (We could say that it is not a real question, because we think we know the answer already.)
Would you like some more tea?
Could I have some sugar, please?

درس یازدهم

Some, any

some به معنای یک کم، یک مقدار کوچک، یک اندازه ی کوچک میباشد
Any به معنای یک، یک کم، و یا همه میباشد
معمولا از Some در جملات مثبت و any در جملات منفی و سوالی استفاده میکنیم.


جمله ی مثبت
I have some money.
مثال>
I have $10.
من 10 دلار دارم.

جمله ی منفی:
I don't have any money.
من هیچ پولی ندارم
مثال>
I don't have $1 and I don't have $10 and I don't have $1,000,000. I have $0.
من نه 1 دلار نه 10 دلار و نه 1 میلیون دلار پول دارم. من 0 دلار پول دارم.

جمله ی سوالی:
Do you have any money?
یه کمی پول داری؟ یا هیچ پولی داری؟
مثال>
Do you have $1 or $10 or $1,000,000?
1 دلار یا 10 دلار یا 1 میلیون دلار پول داری؟

نکته
معمولا ما از something/anything و somebody/anybody به همین روش که برای some/any ذکر شد استفاده میکنیم.
به مثالهای زیر توجه کنید>
He needs some stamps.
I must go. I have some homework to do.
I'm thirsty. I want something to drink.
I can see somebody coming.

He doesn't need any stamps.
I can stay. I don't have any homework to do.
I'm not thirsty. I don't want anything to drink.
I can't see anybody coming.

Does he need any stamps?
Do you have any homework to do?
Do you want anything to drink?
Can you see anybody coming

ما از any در جملات مثبتی استفاده میکنید زمانی که (معنای) جمله ی اصلی منفی است

I refused to give them any money. (I did not give them any money)
من با دادن پول به آنها مقابله کردم. (یعنی من هیچ پولی به آنها ندادم)

She finished the test without any difficulty. (she did not have any difficulty)
او امتحان را بدون هیچ مشکلی به پایان رسانید. ( یعنی او هیچ مشکلی نداشت)

گاهی اوقات ما از some در یک سوال استفاده میکنیم، زمانی که ما منتظر جواب مثبت هستیم. میتوانیم بگوییم که این یک سوال واقعی نیست چون فکر میکنیم جواب را از قبل میدانیم!
Would you like some more tea?
کمی بیشتر چای میل دارید؟ (معادل یک چای دیگر میخوری در فارسی)

Could I have some sugar, please
میشود لطفا مقداری شکر داشته باشم؟

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی در سری درسهای آموزش مکالمه انگلیسی در 20 روز، در انگلیسی مثل آب خوردن؛ د...

جمله سازی در زبان انگلیسی با زمان های زبان انگلیسی با مثال قانون اصلی جمله انگلیسی

جمله سازی در زبان انگلیسی با زمان های زبان انگلیسی با مثال قانون اصلی جمله svo  یا svc انگلیسی در یادگیری زبان انگلیسی و جمله سازی در زبان انگلیسی با ...

زیباترین و قشنگترین کلمه های پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

زیباترین و قشنگترین کلمه های پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ زیباترین و قشنگترین کلمات ...

یادگیری انگلیسی با داستان مادر من یک چشم داشت با متن انگلیسی و معنی فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان مادر من یک چشم داشت با متن انگلیسی و معنی فارسی ...

قبل از هر کاری این 1500 لغت ضروری و مهم انگلیسی رو یاد بگیر

قبل از هر کاری این 1500 لغت ضروری و مهم انگلیسی رو یاد بگیر در این درس 1500 لغات یا واژگان_انگلیسی اساس...

کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List

کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List کاملترین لیست افعال بی‌قاعده  Irregular Verbs List افعالی هستند که: شکل گذشته و سوم آن...

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی با مثال و ترجمه فارسی فعل Make به معنای تولید کردن و خلق کردن در انگلیسی به کار می رود،در حالیکه فعل Do...

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید!

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید! Exactly!دقیقا"!.That's true!درسته!.You're right!حق با توست!....