انگلیسی مثل آب خوردن

Lesson 13
Adverb form

We make many adverbs by adding -ly to an adjective, for example:
quick (adjective) > quickly (adverb)
careful (adjective) > carefully (adverb)
beautiful (adjective) > beautifully (adverb)

But not all words that end in -ly are adverbs. The words friendly, lovely, lonely and neighborly, for example, are all adjectives.


And some adverbs have no particular form. Look at these examples:
well, fast, very, never, always, often, still


درس سیزدهم
فرم/ساختن قید

ما بسیاری قید ها را با اضافه کردن -ly به یک صفت میسازیم. به عنوان مثال

quick (adjective) > quickly (adverb)
careful (adjective) > carefully (adverb)
beautiful (adjective) > beautifully (adverb)

اما همه ی کلماتی که به ly ختم میشوند قید نیستند. کلماتی مانند friendly, lovely, lonely , neighborly همه صفت هستند.بعضی قیدها هم فرم ly و یا فرم خاص دیگری ندارند. مانند well, fast, very, never, always, often, still