انگلیسی مثل آب خوردن

Neither or Either  در انگليسي

.
این دو کلمه هم ضمیر هستند و هم صفت.
یعنی هم جانشین اسم هستند و هم قبل از اسم به عنوان صفت به کار میروند.
.
Either  
به معنی ( هر کدام از دو) اشاره به دوچیز یا دو فرد کرده به عنوان صفت قبل از اسم مفرد و به عنوان ضمیر در آخر جمله به کار می رود .
فعل جمله همیشه مفرد است.
.
Do you like his two songs?
آیا دو تا آوازهایش را دوست دارید ؟
.
No, I don’t like either.
خیر من هیچکدام را دوست ندارم. (ضمیر)
.
Either book is useful to learn.
هر کدام از کتابها برای یادگیری مفید هستند .
( اشاره به دو کتاب – Either  در نقش صفت)
.
در حالیکه  neither  
به معنی ( هیچکدام) اشاره به دو چیز یا دو فرد کرده است.
ظاهر جمله مثبت اما مفهوم آن منفی است.
( زیرا خودش مفهوم جمله را منفی می کند.) فعل جمله نیز همیشه مفرد است.
.
Which book did you buy?
کدام کتاب را خریدید؟
.
I bought neither.
من هیچکدام را نخریدم.
.
Neither book is mine.
هیچکدام از دو کتاب مال من نیست.
.
نكته1:
بعد از
either , neither  
می توان از حرف اضافه  
Of   
و ضمایر مفعولی نیز استفاده کرد.
مثالز:
Which of the two cars do you want?
کدامیک از این دو اتومبیل را می خواهید؟
.
Either of them is good.
هرکدام از آنها خوب است.
.
I like neither of them.
هیچکدام از آنها را دوست ندارم.
.
Neither of them is absent.
هیچکدام از آنها غایب نیستند.

نكته2:
چنانچه بعد از
either  از  
or
استفاده شود هر دو کلمه معادل ( یا .... یا ) در زبان فارسی است.
مثال:
I want either this book or that book.
من یا این کتاب را می خواهم یا آن کتاب را
/
نكته3:
چنانچه بعد از neither
از nor
استفاده گردد هر دو کلمه معادل ( نه ...نه ) در زبان فارسی است.
در این حالت جمله مفهوم منفی دارد و احتیاجی به  
not نيست.
.
I want neither this nor that.
من نه این را می خواهم  نه آنرا
.
توجه كنيد كه:
(neither … or) و   (neither …. Nor)  
در انگلیسی جزء حروف ربط  محسوب شده یعنی دو جمله را تبدیل به یک جمله می نمایند.
مثالز:
جمله اول
I don’t like this
جمله دوم
I don’t like that
تركيب دو جمله بالا:
 I like neither this nor that
دقت داشته باشيد كه در اين تركيب
 فعلی که بعد از آنها به کار می روند تابع اسم یا ضمیری است که بعد از
nor  و یا or  
دیده می شود .
مثال:

Neither Ali nor Bahram goes there on Friday.
نه علی و نه بهرام هیچکدام  روز جمعه به آنجا نمیروند.
.
Neither girls nor William is to blame.
نه دخترها و نه ویلیام هیچکدام نباید سرزنش شوند.
.
Eeither Ahmad and I am blame.
یا احمد و یا من باید سرزنش شویم.
.