انگلیسی مثل آب خوردن

اعداد اصلی و ترتیبی در انگليسي

Ordinal and cardinal numbers


اعداد اصلی (cardinal) همان اعداد معمولی هستند. اعداد ترتیبی (Ordinal) اعدادی مانند اول، دوم، سوم، و .... هستند. به غیر از چند استثناء برای ساختن عدد ترتیبی به آخر عدد th اضافه می‌‌‌‌كنیم. (در عدد یك از st – در عدد دو از nd و در عدد 3 از rd استفاده می‌شود.)
0th = zeroth or nought
1st = first
2nd = second
3rd = third
4th = fourth
5th = fifth
6th = sixth
7th = seventh
8th = eighth
9th = ninth
10th = tenth
11th = eleventh
12th = twelfth
20th = twentieth
21st = twenty-first
25th = twenty-fifth
30th = thirtieth
32nd = thirty-second
40th = fortieth
50th = fiftieth
58th = fifty-eighth
60th = sixtieth
64th = sixty-fourth
70th = seventieth
79th = seventy-ninth
80th = eightieth
83rd = eighty-third
90th= ninetieth
99th = ninety-ninth
پس به طور كلی عدد هر چه باشد آن را می خوانیم و به آخرین عدد st, nd, rd  یا th
اضافه  می‌كنیم.
طرز گفتن روز و ماه و سال
مرسوم‌ترین روش برای گفتن سال، گفتن اعداد به صورت دو تایی است. یعنی به سال 1920 گفته می‌شود: nineteen-twenty
1BC=  one BC سال یك قبل از میلاد
235 =  Two thirty-five
999 = Nine ninety-nine
1000 = One thousand
1225 = Twelve twenty-five
1900 = Nineteen hundred
1901 = Nineteen oh-one
1919 = Nineteen nineteen
1999 = Nineteen ninety-nine
2000 = Two thousand or Twenty hundred
2001 = Two thousand (and) one or Twenty oh-one
2009 = Two thousand (and) nine or Twenty oh-nine
2010 = Twenty-ten or Two thousand (and) ten
2025 = Twenty twenty-five
2099 = Twenty ninety-nine
2100 = Twenty-one hundred
2101 = Twenty-one-oh-one or Two thousand, one hundred (and) one
اعداد كسری و اعشاریFractions and decimals                       
ا. اعداد كسری
برای بیان اعداد كسری معمولا صورت كسر را معمولی و مخرج كسر را ترتیبی می‌خوانیم:
1/16 = one-sixteenth           
1/10 or 0.1 = one-tenth            
1/8 = one-eighth
2/10 or 0.2 = two-tenths          
¼ = one-quarter (British) or one-fourth (American)
3/10 or 0.3 = three-tenths        
1/3 = one-third                     
3/8 = three-eighths
4/10 or 0.4 = four-tenths          
½ = one half                         
6/10 or 0.6 = six-tenths
5/8 = five-eighths                   
2/3 = two-thirds                     
7/10 or 0.7 = seven-tenths  
¾ = three-quarters (British) or three-fourths (American)           15/16 = fifteen-sixteenths
گاهی اوقات ممكن است از كلمه‌ی over  به معنای روی هم استفاده شود. مثلا برای 8/2 گفته شود: eight over two . (بیشتر در انگلیسی بریتانیا)
2. اعداد اعشاری
در اعداد اعشاری معمولا به جای ممیز از كلمه‌ی point استفاده می‌شود و به جای عدد صفر از zero یاnaught استتفاده می‌شود و اعداد بعد از ممیز، یكی یكی خوانده می‌شوند. ) ممكن است در گفتارهای غیر رسمی به جای صفر o گفته شود)
0 .002 = "point zero zero two", "point o o two", "nought point zero zero two", etc.
0.5 = naught point five (US: zero point five)
3.375 = three point three seven five
99.3 = ninety- nine point three
13.75 = thirteen point seven five
3.1416 = three point one four one six
بیان اعداد در زبان انگلیسی
How to say numbers in English
1. ابتدا از یك تا 20
One/ two / three/ four/ five/ six/ seven/ eight/ nine/ ten/ eleven/ twelve/ thirteen/ fourteen/ fifteen/ sixteen/ seventeen/ eighteen/ nineteen/ twenty
2. ده تا 100
Ten / twenty/ thirty/ forty / fifty / sixty / seventy / eighty / ninety / hundred
اكنون برای گفتن اعداد  از یك تا 100 مشكلی نداریم. برای مثال اگر عدد 22 را بخواهیم بیان كنیم، می‌گوییم: twenty two یا 71 می‌شود: seventy one. پس هر عددی را كه بخواهیم بیان كنیم اول دهگان آن را می‌گوییم و بلافاصله یكان آن را اضافه می‌كنیم.
3. اعداد بین 100 تا 1000
One hundred/ two hundred/ three hundred/ four hundred ….. one thousand
باید توجه داشته باشیم كه به hundred )100) یا thousand (1000) نباید s جمع اضافه كنیم.
4. اعدا 1000 تا 1000000
هر تعداد 1000 وجود داشته باشد را اول می گوییم و سپس كلمه‌ی thousand  را می‌آوریم.
1000 = one thousand
2000 = two thousand
20,000 = twenty thousand
30,000 = thirty thousand
85,000 = eighty-five thousand
999,000 = nine hundred and ninety-nine thousand (British English)
nine hundred ninety-nine thousand (American English)
1,000,000 = one million
در انگلیسی بریتانیا بین اعداد از كلمه‌ی and استفاده می‌شود اما در انگلیسی امریكا از این كلمه استفاده نمی‌شود.
325 = three hundred and twenty-five (UK)
325 = three hundred twenty-five (US)
719 = seven hundred and nineteen (UK)
719 = seven hundred nineteen (US)
3,077 = three thousand and seventy-seven (UK)
3,077 = three thousand seventy-seven (US)
توجه: بعد از هزارگان یك ویرگول برای جدا كردن گذاشته می‌شود.
5. بیشتر از یك میلیون:
1000,000 = one million
1,000,000,000 = one billion (US) one milliard (UK)
1,000,000,000,000 = one trillion (US) one billion (UK)
1,000,000,000,000,000 = one quadrillion (US) one billiard (UK)
در گفتارهای غیرسمی و دوستانه ممكن است اعداد جور دیگری گفته شوند. مثلا به جای صفر oh گفته شود. بخصوص در گفتن شماره های خیابانها، منازل یا اتوبوسها.
101 = "One-oh-one."
109 = "One-oh-nine."
110 = "One-ten." or  "One-one-oh."  
208 = "Two-oh-eight."
334 = "Three-thirty-four." Or "Three-three- four.
بیان روز و ماه
هرچند از روشهای مختلفی برای بیان تقویم استفاده می‌شود اما می‌توان معمولترین آنها را به این ترتیب ذكر كرد:
1. درانگلیسی بریتانیایی معمولا روز قبل از ماه می‌آید و روز به صورت ترتیبی بیان می‌شود:
The 1st of October 1984
The first of January 2005
The 25th of January 2005
گاهی the  و of حذف می‌شوند:
25th January 2005
ممكن است ترتیبی بودن (th) هم حذف شود:
25 January 2005
2. در انگلیسی امریكایی معمولا روز بعد از ماه می‌آید:
September 4, 1990 (read "September four(th), nineteen ninety")
June 10, 1969 (June ten(th), nineteen sixty-nine")