انگلیسی مثل آب خوردن

چند تا تفاوت بين كلمات در انگليسي

تفاوت to enter و to enter for
To enter به معنی داخل شدن است ولی to enter for به معنی داوطلب شدن و شرکت کردن است.
Everybody enters for the competition
Everyone stood up when he entered the room
--------------------------------------------------------------------------
6 – کاربرد حروف اضافه با made
Made of به معنی ساخته شده از یک جنس
The tea-pot is made of silver
Made from به معنی ساخته شده از تعدادی جنس
Glass is made from sand and lime
Made in به معنی ساخته شده در یک کشور
It was made in Germany
Made by به معنی ساخته شده توسط شخص
This cake was made by my sister
--------------------------------------------------------------------------
7 – تفاوت salary و wages
salary به معنی حقوقی است که معمولا به صورت ماهیانه پرداخت می­شود ولی wagesبه معنی دستمزدی است که  معمولا به صورت هفتگی و یا روزانه پرداخت می­شود.
He collects his salary at the end of each month
The workmen collected their wages at at the end of the week
--------------------------------------------------------------------------
8 – تفاوت borrow و lend
borrow به معنی قرض کردن و lend به معنی قرض دادن است.
He has never borrowed money from me
I asked him to lend me 20 dollars