انگلیسی مثل آب خوردن

نکته ای مهم در مورد ترجمه ی more


جمله زیر را چگونه ترجمه می­کنید؟
More beautiful girls
جمله فوق ابهام دارد یعنی به دو صورت می ­توان آن را ترجمه کرد!
1 – به صورت تفضیلی : دختران زیبا­تر
2 – به صورت کمیت نما : تعداد بیشتری دختر زیبا­
توجه : بستگی به متن دارد که more  به صورت تفضیلی ترجمه شود یا کمی ­نما.
اکنون جمله زیر را چگونه ترجمه ­کنید.
More practical rule
این جمله فقط یک ترجمه دارد و آن نیز به صورت صفت تفضیلی است!
ترجمه صحیح : قاعده عملی­تر
"تعداد بیشتری قاعده عملی" غلط می­باشد.
چرا این طور شد؟!
زیرا اگر more  بخواهد برایrule  کمیت نما باشد باید rule به صورت جمع بیاید نه مفرد یعنی rules که در این صورت ترجمه دوم نیز صحیح م ­باشد.