انگلیسی مثل آب خوردن

حروف صدادار در انگليسي


یکی از عزیزان این سوال را پرسیده:
What are you?
I’m a university student.
سوالم اینجاست: هر وقت حروف صدادار داشته باشیم مثل اینا (a-u-o-i-e )
an  می آوریم.اینجا چرا a می آید؟!
جواب:
آنچه مهم است "صدا" می باشد نه املای کلمه
مثلا کلمه  universityتلفظ مشود: یونیورسیتی نه اونیورسیتی
در نتیجه درست است که “u” جزء حروف فوق میباشد اما در این کلمه به صورت بی صدا تلفظ می شود.
قبل از کلمه hour از an استفاده می شود با اینکه جزء حروف فوق نمی باشد چون تلفظش "آور" است نه هاور و "آ" صدادار است.
An hour
یک ساعت
An umbrella
A horse
A union