انگلیسی مثل آب خوردن

استفاده به جا و صحیح از take و get


در مورد جمله زیر می تونیم get را به کار نبریم.
I haven’t got time today.
امروز وقت ندارم.
و جمله را به شکل زیر بیان کنیم که خیلی راحت تر و بهتره.
1. I have no enough time.
2. I haven’t enough time.
که البته کاربرد جمله اولی رایج تره یعنی فعل جمله را به صورت مثبت به کار ببریم و بعدش یک no بیاریم که معنی جمله منفی بشه.
ولی بعضی جاها هم باید از get استفاده کرد مثل جمله زیر:
What time did you get home last night?
دیشب چه ساعتی رسیدی خونه؟
و اما take
عجله ای نیست. وقت داری اون تمرین ها رو هم حل کنی.
There’s no hurry. You can take your time doing those exercises.
بهتره بگیم:
There’s no hurry. You have enough time doing those exercises.
اما در جمله زیر کاربرد take کاملا بجاست.
How long does it take to get there?
چقدر طول می کشه برسیم اونجا.