انگلیسی مثل آب خوردن
بحث جامع فرق و تفاوت must و have to
يكي از پركاربردترين ها در انگليسي كه خيليها اشتباه ميكنند.
.
پُست رو به دقت بخون، مثال و رونويسي حتما" فراموش نشه.
همينجا كه هستي، الان كلاس زبانه، ديگه چي ميخواي بهتر از اين؟؟؟؟ 
.
دقت داشته باشيد، به تعبيري ميتوان گفت كه:
زمانی از must استفاده می کنیم که اجبار از ناحیه خودمان باشد. همچنين وقتي كه در مورد چيزي خيلي مطمئن باشيم. 
همچنين در مواردي كه بخواهيم بر اساس استنتاج و استدلال چيزي را بيان كنيم و دقت داشته باشيد كه در اين مورد گوينده خود را ملزم به انجام ميداند.
.
در حالیکه have to اجباری است که از طرف عوامل ديگر/خارجی غیر از خودمان، برای ما به وجود می آید.
.
──── Must ──────
There's no heating on. You must be freezing
هيچ وسيله گرمايشي آنجا نيست، بايد يخ بزنيم/ بزني (استنتاج)
.
You must be worried that she is so late coming home.
بايد متعجب باشي كه اينقدر دير مياد خونه (استنتاج)
.
I can't remember what I did with it. I must be getting old.
يادم نمياد باهاش چي كار كردم، بايد پير شده باشم (استنتاج)
.
It must be nice to live in Florida.
زندگي در فلوريدا بايد خوب باشه (استنتاج)
.
I must go to bed earlier.
بايد زودتر به رختخواب بروم و بخوابم (الزام)
.
They must do something about it.
بايد يك كاري در موردش بكنند (الزام)
.
You must come and see us some time.
بايد بعضي وقتها بياي و ما رو ببيني (الزام)
.
I must say, I don't think you were very nice to him.
بايد بگم كه خيلي رفتارت باهاش خوب نبود (الزام)
.
I must polish my boots once a week.
من هفته ای یک بار باید پوتین هایم را واکس بزنم . 
(این کاری است که خودم را ملزم به انجام آن می دانم)
.
──── Have to ──────
I have to arrive at work at 9 sharp. My boss is very strict.
بايد دقيق سر ساعت9 برسم به كارم، رييسم خيلي گير است (الزام خارجي)
.
We have to give him our answer today or lose out on the contract.
بايد امروز جواب ما رو بهش بدي يا قرارداد شكست ميخوره (الزام خارجي)
.
You have to pass your exams or the university will not accept you.
بايد امتحان دانشگاه ات رو قبول بشي والا قبولت نميكنند (الزام خارجي)
.
I have to send a report to Head Office every week.
هر روز بايد به دفتر مركزي گزارش بدم (الزام خارجي)
.
If I join the army, I will have to polish my boots every day.
اگر به ارتش بروم مجبور خواهم بود هر روز پوتین هایم را واکس بزنم . (الزام خارجي)
.
I have to be at the office at 8 o’clock every morning.
مجبورم هر روز ساعت 8 در اداره باشم . (اجبار از طرف اداره)
.
──will have to───
در بعضي وقتها هم از will have to براي صحبت در مورد "اجبار و الزامي كه شخصا" ايجاد اش ميكنيم" استفاده ميشود.
.
I'll have to speak to him.
بايد با او حرف بزنم
.
We'll have to do something about all the gossip.
بايد كاري در مورد اين همه شايعه ها بكنيم
.
They'll have to do something about it.
بايد كاري در موردش بكنند
.
───────────
نـــــكــــتـــــه1:
در بريتانيايي از have got to هم بعضي وقتها به جاي Have to استفاده 
ميشه. 
───────────
نـــــكــــتـــــه2:
وقتي كه Must در حالت منفي به كار بره، الزام بسيار قوي تري را القا ميكنه:
.
We mustn't talk about it. It's confidential.
ما نبايد در موردش حرف بزنيم، محرمانه است
.
I mustn't eat chocolate. It's bad for me.
نبايد شكلات بخورم، برام بد است
.
You mustn't phone me at work. We aren't allowed personal calls.
نبايد سر كار بهم زنگ بزني، تماس شخصي ممنوع است
.
They mustn't see us talking or they'll suspect something.
آنها نبايد ببينند ما داريم با هم حرف ميزنيم، شك ميكنند.
───────────
نـــــكــــتـــــه3:
همچنين براي بيان عدم وجود الزام از don't have to استفاده ميكنيم:
.
We don't have to get there on time. The boss is away today.
لازم نيست به موقع اونجا باشيم، رييس امروز نيست
.
I don't have to listen to these bullshits. I'm leaving.
مجبور نيستم به اين خزعبلات گوش بدم، من ميروم
.
You don't have to come if you don't want to.
مجبور نيستي بيايي، اگر نميخواهي
.
He doesn't have to sign anything if he doesn't want to at this stage.
اگر نميخواد لازم نيست كه در اين مرحله همه چي را امضا كنه
.
I haven't got to go. Only if I want to
مجبور نيستم برم فقط اگر بخواهم
.
دوستان چرا زمان رو از دست ميدهيد؟؟؟
صحبت كردن انگليسي رو شروع كنيد 
براي تقويت قواي شنيداري تون و صحبت كردنتون ميتونيد
از مجموعه مكالمه مثل آب خوردن استفاده كنيد
اطلاعات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
http://goo.gl/UsOQtl
---------------
براي بي نياز شدن از استاد و كلاس زبان رفتن
بسته جامع آموزشي انگليسي مثل آب خوردن
1:آموزش و بيان راه و روش درست و تكنيك هاي علمي و اصولي يادگيري زبان
2:همراه با منابع يادگيري كه دقيقا" كلاس را براي شما شبيه سازي ميكند
3:پوشش دهنده مهارتهاي چهارگانه زبان آموزان
توضيحات بيشتر:
http://goo.gl/9jNKnA
---------------
پيشنهاد و تخفيف ويژه 
براي تهيه ي مجموعه هاي الكترونيكي
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه ها:
http://goo.gl/sTu6bA