انگلیسی مثل آب خوردن

اسمها در زبان انگلیسی (Nouns in English language)

 از مهمترین مباحث در بخش گرامر آشنایی با اسمها می باشد. در این قسمت سعی شده که این مبحث به طور کامل بررسی شود. در واقع در این بخش در مورد مفرد یا جمع بودن اسامی بحث شده است.

اسامی به طور کلی به دو دسته تقسیم بندی شوند. اسمهای قابل شمارش, که می توانند شمرده شوند و s بگیرند, و اسمهای غیرقابل شمارش, که نمی توانند شمرده شوند و معمولا s نمی گیرند.

اسامی قابل شمارش: 1) در حالت مفرد a/an یا one می گیرند.

                             2) در حالت جمع معمولا s می گیرند.

اسامی غیر قابل شمارش: 1) در حالت مفرد a/an یا one نمی گیرند.

                                  2) عموما شکل جمع ندارند.

بعضی از اسامی قابل شمارش بی قاعده اند و در حالت جمع s نمی گیرند. که برخی از آنها در زیر آمده است:

                                foot >>> feet                                man >>> men

                             woman >>> women                       tooth >>> teeth

                                 * child >>> children                          fish >>> fish

* البته در مورد کلمه fish اگر چند نوع ماهی مختلف در نظر باشد آنگاه شکل جمع این کلمه s هم می گیرد.

اسامی غیر قابل شمارش نمی توانند شمرده شوند چون بصورت جرم و یا فرم غیر قابل شمارش می آیند. اسمهایی نظیر blood, music و excitement جزو اسامی غیرقابل شمارش محسوب می شوند..

شمارشگرها:

شمارشگر کلمه ای است که شامل مقدار یا کمیت می شود. که انواع آنها را در زیر آورده ایم:

1) برخی از شمارشگرها تنها با اسمهای جمع قابل شمارش به کار می روند. مثل:

both, many, a few, several, fewer

2) برخی از شمارشگرها تنها با اسمهای قابل شمارش مفرد به کار می روند. مثل:

another, each, every

3) برخی از شمارشگرها تنها با اسمهای غیرقابل شمارش به کار می روند. مثل:

a little, much, less, amount

4) برخی از شمارشگرها هم با اسمهای قابل شمارش جمع و هم با اسمهای غیرقابل شمارش به کار می روند. مثل:

all, plenty of, any, a lot of, enough, most, lots of, some, more

اسمهای مرکب:

اسامی مرکب از ترکیب دو کلمه برای ایجاد یک کلمه یا یک مفهوم ایجاد شده است. اسم اول به منزله صفت اسم دوم عمل می کند و معمولا s به خود نمی گیرد. اسم دوم می تواند بصورت جمع باشد. مثل:

brain cell (سلول مغزی)    یا    brain cells (سلولهای مغزی)

اسمهای ترکیبی می توانند با اعداد هم به کار روند. مثل: ten-watt (ده واتی)

اعداد:

در صورتیکه اسمهایی مثل hundred یا thousand را می بینید باید مطمئن شوید که وقتی بعد از عددی می آیند در شکل جمع خود نباشند. اعدادی مثل موارد ذکر شده وقتی عددی قبل از آنها نیاید بصورت جمع هستند. مثال:

ten million messages   یا   trillions of messages