انگلیسی مثل آب خوردن

زمانها در زبان انگلیسی (Times in English language)

 

مبحث زمانها در زبان انگلیسی از مهمترین مباحث می باشد که بایستی توجه زیادی به آن کرد تا در مکالمه و موراد دیگر به مشکلی برخود نکنیم. در این قسمت به معرفی اجمالی هر یک از زمانها در انگلیسی می پردازیم و مثالی از هر یک می آوریم. در آینده موارد کاربردی هر یک از زمانها را به همراه طرز تشخیص در تستها خواهیم نوشت. حال زمانها را به صورت طبقه بندی شده ذکر میکنیم:

 

... + فعل + فاعل          : حال ساده

 

او کار می کند <<< .He works

 

... + ing + فعل + am/are/is + فاعل          : حال استمراری

 

او دارد کار می کند <<<< .He is working

 

... + (شکل سوم فعل) have/has + .p.p + فاعل          : حال کامل

 

او کار را انجام داده است <<<< .He has done the job

 

... + ing + فعل + have/has + been + فاعل        : حال کامل استمراری

 

 <<< .They have been working for 5 hours

 

پنج ساعت هست که آنها مشغول کار کردن هستند (و اکنون نیز ادامه دارد)

 

... + (قسمت دوم فعل) گذشته فعل + فاعل          : گذشته ساده

 

دیروز آنجا رفتم <<< .I went there yesterday

 

... + ing + فعل + was/were + فاعل          : گذشته استمراری

 

دیشب ساعت ده داشتم تلویزیون را تماشا می کردم <<< .I was watching TV at 10 o'clock last night

 

... + had + .p.p + فاعل          : گذشته کامل

 

وقتی آنجا رسیدم آنها رفته بودند <<< .They had gone when I got there

 

... + ing + فعل + had + been + فاعل          : گذشته کامل استمراری

 

تمام شب را درس خوانده بود <<< .He had been studying all the night

 

... + (بدون to) مصدر + will/shall + فاعل          : آینده ساده

 

امشب می روم (امشب خواهم رفت) <<< .I will (shall) go tonight

 

... + ing + فعل + will/shall + be + فاعل          : آینده استمراری

 

 <<< .I will (shall) be watching TV at 8 o'clock tomorrow

 

فردا ساعت 8 مشغول تماشای تلویزیون خواهم بود

 

... + will/shall + have/has + .p.p + فاعل          : آینده کامل

 

تا هفته آینده دوره ام را تمام خواهم کرد <<< .By the next week, I will (shall) have finished my course

 

... + ing + فعل + will/shall + have/has + been + فاعل          : آینده کامل استمراری

 

 <<< .By 9 o'clock. she will has been working for ten hours

 

تا ساعت نه, او ده ساعت است که مشغول کار کردن بوده است

 

... + فعل + would + فاعل          : آینده در گذشته ها

 

... + ing + فعل + would + be + فاعل                                     

 

... + would + have + .p.p + فاعل                                     

 

... + ing + فعل + would + have/has + been + فاعل                                     

 

به زودی مطالبی در مورد موارد کاربرد زمانها و طرز تشخیص آنها در تستها نوشته خواهد شد.